head

ความเป็นมาของโครงการ ปี 2537

         เนื่องจากรัฐบาล มีนโยบายลดภาระการลงทุนภาครัฐ และจะส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาลงทุนดำเนินธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า จึงกำหนดให้มีการลงทุนโดยเอกชนในการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer หรือเรียกย่อว่า ไอพีพี) ในโครงการใหม่โดยจะขายไฟฟ้าให่แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

         1. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

            - มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2535 ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่องแนวทางในการดำเนินงานในอนาคตของ กฟผ. ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนและแนวทางในการให้เอกชนมีบทบาทมากขึ้นในกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย โดยกำหนดให้มีการลงทุนโดยเอกชนในการผลิตไฟฟ้าในรูปของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ไอพีพี) ในโครงการใหม่

            - มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2537 อนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่องแนวนโยบายในการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนในรูปของ ไอพีพี โดยมติดังกล่าวกำหนดให้ กฟผ. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) ร่วมกันร่างประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชน

            - กำหนดเป็นนโยบายให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ขายก๊าซธรรมชาติให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าอื่นภายใต้เงื่อนไขเหมือน กฟผ. ทั้งนี้ให้พิจารณาระยะเวลา สถานที่ และปริมาณ ประกอบด้วย

            - กำหนดเป็นนโยบายให้โครงการผลิตไฟฟ้าที่ขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1/2536 เรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนและที่ ส.2/2538 เรื่องการให้การส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าระบบ ไอพีพี

          2. การดำเนินการ

             กฟผ. ได้ดำเนินการตามนโยบายในการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชน  โดย กฟผ. และ สพช. ได้ดำเนินการร่างประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชน ประกอบด้วยประกาศรับซื้อไฟฟ้า (Request for Proposals : RFP) เอกสารต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Model Power Purchase Agreement Model PPA) และเอกสารกำหนดมาตรฐานและเงื่อนไขทางเทคนิคเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าและการปฏิบัติการ (Grid Code) โดยมีบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ร่วมดำเนินการ ซึ่งเอกสารการประกาศรับซื้อแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2537 และ กฟผ. ได้มีการประกาศรับซื้อในวันที่ 15 ธันวาคม 2537 เป็นต้นไป  โดยกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 30 มิถุนายน 2538

          3. การรับซื้อไฟฟ้า

             กฟผ. จะรับซื้อไฟฟ้าจำนวน 3,800 เมกะวัตต์ โดยแยกรับซื้อเป็น 2 ระยะ

               ระยะที่ 1         จำนวน 1,000 เมกะวัตต์ แล้วเสร็จในช่วงปี 2539-2543

               ระยะที่ 2         จำนวน 2,800 เมกะวัตต์ แล้วเสร็จในช่วงปี 2544 และ 2545 (ปีละ 1,400 เมกะวัตต์)

         ต่อมา  ได้ประกาศรับซื้อเพิ่มครั้งแรกตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ อีก 10 เปอร์เซนต์ เมื่อเดือนเมษายน 2538 รวมเป็น 4,180 เมกะวัตต์ และอีกครั้งตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในเดือนกรกฎาคม 2539 กำหนดให้รับซื้อไฟฟ้าจาก ไอพีพี เพิ่มอีก 1,600 เมกะวัตต์ ทยอยเข้าระบบระหว่างปี 2543-2546 (เพิ่มจาก 4,180 เมกะวัตต์ เป็นประมาณ 5,800 เมกะวัตต์) แยกเป็นระยะที่ 1 จำนวน 1,700 เมกะวัตต์ และระยะที่ 2 จำนวน 4,100 เมกะวัตต์