ppad

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประกาศ อสฟ. ที่ 10/2564 เรื่องการกำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of use (TOU)

ประกาศ อสฟ. ที่ 1/2564 เรื่องการติดต่อประสานงานกับ กฟผ. ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (โควิท-19) ฉบับที่ 5

ประกาศ กฟผ. ที่ 34/2563 เรื่อง มาตรฐานการประเมินสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ระบบควบคุมและป้องกัน ระบบมาตรวัดไฟฟ้า และระบบสื่อสาร สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)

ประกาศ อสฟ. ที่ 1/2563 เรื่องการติดต่อประสานงานกับ กฟผ. ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (โควิด-19)

ประกาศ อสฟ. ที่ 2/2563 เรื่องการติดต่อประสานงานกับ กฟผ. ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (โควิท-19) ฉบับที่ 2

ประกาศ อสฟ. ที่ 3/2563 เรื่องการติดต่อประสานงานกับ กฟผ. ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (โควิท-19) ฉบับที่ 3

ประกาศ อสฟ. ที่ 4/2563 เรื่องการติดต่อประสานงานกับ กฟผ. ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (โควิท-19) ฉบับที่ 4 (เฉพาะการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศเท่านั้น)

ประกาศ อสฟ. ที่ 5/2563 เรื่องการแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ***

Notification of Power Purchase Agreement Division No. 1/2020 Subject: Contacting EGAT during the Emergency Situation (COVID-19)

Notification of Power Purchase Agreement Division No. 2/2020 Subject: Contacting EGAT during the Emergency Situation (COVID-19)

Notification of Power Purchase Agreement Division No. 3/2020 Subject: Contacting EGAT during the Emergency Situation (COVID-19) (No 3)

Notification of Power Purchase Agreement Division No.4/2020 Subject: Contacting EGAT during the Emergency Situation (COVID-19) (No 4)

ข้อกำหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้า

new-gif-icon-4 ข้อกำหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้า

  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Connection Code) ของ กฟผ. ฉบับธันวาคม 2562 >> รายละเอียด

 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Service Code) ของ กฟผ. ฉบับธันวาคม 2562 >> รายละเอียด

 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Operation Code) ของ กฟผ. ฉบับธันวาคม 2562 >> รายละเอียด

ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)

new-gif-icon-4ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ SPP Hybrid Firm

No Gift Policy

noGiftPolicy

ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภท Firm ระบบ Cogeneration

new-gif-icon-4ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2562-2568 (ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่)

- ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2562 – 2568 (ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่)  

เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1

เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 

- เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3

เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4