รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำปี 2565

c1a4c3fc330147b4b71a108094779ae6  presentation1

ระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน

Banner-

กองบริหารสัญญาซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่

(IPP Power Purchase Agreements Management Department)

ประกอบด้วย 3 แผนก ดังนี้

 1. แผนกบริหารสัญญาซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ในประเทศ
 2. แผนกบริหารสัญญาซื้อไฟฟ้าบริษัทในเครือ
 3. แผนกบริหารสัญญาโรงไฟฟ้า กฟผ.

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ร่วมเจรจาเงื่อนไขสัญญาซื้อไฟฟ้ากับหน่วยงานภาครัฐและผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่และโรงไฟฟ้า กฟผ.
 2. ติดตามให้โรงไฟฟ้าคู่สัญญามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อไฟฟ้า
 3. ประสานงานกับคู่สัญญาในการแก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติมเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาซื้อไฟฟ้าให้ชัดเจน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
 4. ตรวจสอบและจัดทำสรุปค่าไฟฟ้าที่ กฟผ. ซื้อกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่และโรงไฟฟ้า กฟผ. และตรวจสอบเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้หน่วยงานบัญชีจ่ายเงิน
 5. จัดทำประมาณการข้อมูลค่าซื้อไฟฟ้าสำหรับการคำนวณค่า Ft เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
 6. จัดการข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลประมาณการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก กฟผ.
 7. บริหารจัดการข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้น และหาข้อยุติโดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อไฟฟ้า
 8. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านสัญญาซื้อไฟฟ้า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน กฟผ.
 9. งานกิจกรรมสนับสนุนตามนโยบาย กฟผ. เช่น QCC, IMS, KM, Lean, 5ส. เป็นต้น