รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำปี 2565

c1a4c3fc330147b4b71a108094779ae6  presentation1

ระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน

Banner-

กองบริหารสัญญาขายไฟฟ้าและวิเคราห์ข้อมูลทางธุรกิจ

(Power Sale Agreements Management Department)

ประกอบด้วย 4 แผนก ดังนี้

 1. แผนกบริหารสัญญาขายไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง
 2. แผนกบริหารสัญญาขายไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตภาคกลางและภาคใต้
 3. แผนกบริหารสัญญาขายไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 4. แผนกบริหารสัญญาขายไฟฟ้าลูกค้าตรงและลูกค้าไฟฟ้าสำรอง
 5. แผนกประมวลผลและวิเคราะห์่ข้อมูลทางธุรกิจ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. งานจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าได้แก่ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนที่ กฟผ.จำหน่ายให้ กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง และลูกค้าไฟฟ้าสำรอง และรวบรวมและตรวจสอบต้นฉบับใบรายงานการอ่านมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า
 2. งานนิติกรรมสัญญา ได้แก่ การจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การปรับปรุงคู่มือวิธีปฏิบัติในการซื้อขายไฟฟ้า ให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. กับ กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรงและลูกค้าไฟฟ้าสำรอง และการปรับปรุงจุดส่งมอบตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าตรงและลูกค้าไฟฟ้าสำรองรายใหม่
 3. งานบริหารจัดการเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและข้อโต้แย้งซึ่งดำเนินการและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงแก้ปัญหาและหาข้อยุติในข้อโต้แย้งจากการบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและร่วมเป็นผู้แทนในการเจรจารับซื้อไฟฟ้าจาก SPP
 4. งานจัดการข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรงและลูกค้าไฟฟ้าสำรอง ได้แก่ ข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้ารายเดือน ข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้ารายปี และข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าแยกตามระดับแรงดันไฟฟ้า
 5. งานตรวจสอบส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม
 6. งานบริหารข้อมูลไฟฟ้าไหลย้อนจากระบบ กฟภ. และการเปิด Import Meter
 7. งานจัดทำ Report การจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรงและลูกค้าไฟฟ้าสำรอง ได้แก่ รายงานการจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ประจำเดือน เสนอผู้บริหารทาง Intranet รายงานการจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟผ. รายปี และรายงาน Maximum Coincidence Demand ประจำเดือนของจุดส่งมอบที่จ่ายไฟฟ้าให้ กฟน. และ กฟภ.
 8. งานตรวจสอบและติดตาม Load จากข้อมูลระบบ EIS
 9. งานกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ และงานกิจกรรมสนับสนุนตามนโยบาย กฟผ. เช่น QC, IMS, KM, Lean, 5ส เป็นต้น