รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำปี 2565

c1a4c3fc330147b4b71a108094779ae6  presentation1

ระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน

Banner-

กองเจรจาจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสารสนเทศ

(Power Purchase Agreements Negotiation and Information System Department)

ประกอบด้วย 4 แผนก ดังนี้

 1. แผนกเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
 2. แผนกเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่
 3. แผนกเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ
 4. แผนกประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ร่วมพิจารณาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้พัฒนาโครงการในประเทศตลอดจนเจรจาต่อรองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางเทคนิคและการเงิน
 2. จัดทำร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในประเทศ ต่างประเทศ และโรงไฟฟ้า กฟผ.
 3. ร่วมจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบและวิเคราะห์เงื่อนไขด้านการเงินในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ กฟผ. ได้ทำไว้กับผู้พัฒนาโครงการทั้งในและต่างประเทศรายต่างๆ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้พัฒนาโครงการให้เหมาะสมในอนาคต
 4. จัดการข้อมูลการเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก กฟผ.
 5. งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการซื้อขายไฟฟ้า และ งานประมวลผลและวิเคราะห์สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กฟผ. และบุคคลภายนอก
 6. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
 7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก กฟผ.
 8. งานกิจกรรมสนับสนุนตามนโยบาย กฟผ. เช่น QCC, IMS, KM, 5ส., LEAN เป็นต้น