รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำปี 2565

c1a4c3fc330147b4b71a108094779ae6  presentation1

ระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน

Banner-

กองบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่างประเทศ

(Foreign Power Purchase Agreements Management Department)

ประกอบด้วย 3 แผนก ดังนี้

 1. แผนกบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ
 2. แผนกบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังความร้อนต่างประเทศ
 3. แผนกบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารัฐต่อรัฐ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. บริหารและร่วมเจรจาเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าประเทศเพื่อนบ้าน และกับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในต่างประเทศ
 2. ติดตามให้คู่สัญญามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
 3. ประสานงานกับคู่สัญญาในการแก้ไขปรับปรุง เพิ่มเติมเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
 4. ตรวจสอบค่าไฟฟ้าที่ กฟผ. ซื้อและขายกับการไฟฟ้าประเทศเพื่อนบ้านและผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในต่างประเทศ
 5. จัดทำสรุปและแจ้งค่าซื้อและขายไฟฟ้าตามที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้หน่วยงานบัญชีจ่ายเงิน
 6. จัดทำประมาณการข้อมูลค่าซื้อไฟฟ้าสำหรับการคำนวณค่า Ft เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
 7. จัดการข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลประมาณการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก กฟผ.
 8. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก กฟผ.
 10. งานกิจกรรมสนับสนุนตามนโยบาย กฟผ. เช่น QCC, IMS, KM, 5ส., LEAN เป็นต้น