รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำปี 2565

c1a4c3fc330147b4b71a108094779ae6  presentation1

ระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน

Banner-

กองบริหารสัญญาซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

(SPP Power Purchase Agreements Management Department)

ประกอบด้วย 4 แผนก ดังนี้

 1. แผนกบริหารสัญญาซื้อไฟฟ้ารายเล็กแบบเสถียรภาพเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์
 2. แผนกบริหารสัญญาซื้อไฟฟ้ารายเล็กแบบไม่เสถียรภาพเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์
 3. แผนกบริหารสัญญาซื้อไฟฟ้ารายเล็กแบบตรวจวัดไอน้ำ
 4. แผนกบริหารสัญญาซื้อไฟฟ้ารายเล็กเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ร่วมเจรจาเงื่อนไขสัญญาซื้อไฟฟ้ากับหน่วยงานภาครัฐและผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ตั้งแต่เริ่มต้นพิจารณาคำเสนอขายไฟฟ้าจนถึงวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD)
 2. ประสานงานกับคู่สัญญาในการแก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติมเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาซื้อไฟฟ้า
 3. จัดทำประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
 4. ตรวจสอบและจัดทำสรุปค่าไฟฟ้าที่ กฟผ. ซื้อกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ให้หน่วยงานบัญชีจ่ายเงิน
 5. ตรวจสอบ จัดทำสรุปผลและจัดทำรายงานตรวจสอบลักษณะกระบวนการผลิตของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
 6. การพิจารณาคำร้องขอขยายกำลังผลิตติดตั้ง และคำร้องขอขยายปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อไฟฟ้า
 7. จัดทำประมาณการข้อมูลค่าซื้อไฟฟ้าสำหรับการคำนวณค่า Ft เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี และจัดทำข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลประมาณการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก กฟผ.
 8. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านสัญญาซื้อไฟฟ้า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน กฟผ.
 9. งานกิจกรรมสนับสนุนตามนโยบาย กฟผ. เช่น QCC, IMS, KM, Lean, 5ส. เป็นต้น