รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำปี 2565

c1a4c3fc330147b4b71a108094779ae6   presentation1

ระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน

Banner-

หน้าที่และภารกิจหลัก

หน้าที่และภารกิจหลัก

  • มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการขายไฟฟ้า จัดทำและบริหารสัญญาขายไฟฟ้าที่ทำกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลูกค้าตรงของ กฟผ. คำนวณค่าไฟฟ้าที่จำหน่ายให้ กฟน. กฟภ. และลูกค้าตรง, ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจาก ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP), ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer: SPP), บริษัทผลิตไฟฟ้าในเครือ กฟผ. และรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในต่างประเทศ (Foreign Independent Power Producer : FIPP) เช่น สปป. ลาว, เมียนมา, มาเลเซีย กัมพูชา และ จีน เป็นต้น, เจรจาสัญญาซื้อไฟฟ้ากับ IPP และเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ FIPP เพื่อให้มีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว รวมทั้งบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างการก่อสร้างจนกว่าโครงการแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้า และบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตั้งแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จนสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า