ppad

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เป็นหน่วยงานชั้นนำในการจัดทำและบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในระดับสากล

BossPPAD

พันธกิจ 

เจรจา จัดทำและบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ด้วยความโปร่งในเป็นธรรม และตรวจสอบได้

 นโยบาย

1. มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน

2. ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

3. มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และประสานงานที่ดีกับหน่วยงานกำกับดูแล คู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ใช้ศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่ และสร้างสรรค์งานเป็นทีม

5. มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความรู้ในเชิงธุรกิจให้กับบุคลากร

6. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในด้านองค์ความรู้