head

รูปแบบรายงานผลการตรวจสอบกระบวนการผลิตของ SPP

1. รูปแบบรายงานการใช้เชื้อเพลิงเสริมในระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก จากพลังงานหมุนเวียน

2. รูปแบบรายงานผลการตรวจสอบสัดส่วนของพลังงานความร้อนที่จะนำไปใช้ในกระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิตไฟฟ้าต่อการผลิตพลังงานทั้งหมด โดยการออกแบบ

3. รูปแบบรายงานผลการตรวจสอบสัดส่วนของพลังงานความร้อนที่จะนำไปใช้ในกระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิตไฟฟ้าต่อการผลิตพลังงานทั้งหมด โดยการติดตั้ง

4. รูปแบบรายงานผลการตรวจวัดดัชนีที่ใช้วัดความสามารถในการใช้พลังงานปฐมภูมิในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมกัน (Primary Energy Saving: PES)

5. FIRM COGEN 50-53 แบบฟอร์ม PES ไตรมาส

6. FIRM RENEW 50 แบบฟอร์มเชื้อเพลิงเสริม รายไตรมาส

7. FIRM 41-48 แบบฟอร์ม SPP 1A&2A ระเบียบ 41_48

8. NON FIRM 50 แบบฟอร์ม SPP1&2 ระเบียบ 50