head

ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

 

ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน

 

 

ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Firm-Cogeneration


ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Firm-Renewable Energy


 ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Non-Firm

  • ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Non-Firm พ.ศ. 2550

- ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Non-Firm พลังงานหมุนเวียน แบบไม่มีเชื้อเพลิงเสริม (ค 1) มี Adder
- ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Non-Firm พลังงานหมุนเวียน แบบมีเชื้อเพลิงเสริม (ค 2) ไม่มี Adder
- ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Non-Firm พลังงานหมุนเวียน แบบมีเชื้อเพลิงเสริม (ค 2) มี Adder
- ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Non-Firm พลังงานหมุนเวียน แบบไม่มีเชื้อเพลิงเสริม (ค 3) ไม่มี Adder
- ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Non-Firm Cogeneration (ค 4)