head

ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

 new-gif-icon-4 ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2562-2568 (ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่)

- ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2562 – 2568 (ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่)  

เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1

เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 

- เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3

เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4

ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ SPP Hybrid Firm


ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน

 

ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Firm-Cogeneration


ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Firm-Renewable Energy


 ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Non-Firm

  • ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Non-Firm พ.ศ. 2550

- ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Non-Firm พลังงานหมุนเวียน แบบไม่มีเชื้อเพลิงเสริม (ค 1) มี Adder
- ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Non-Firm พลังงานหมุนเวียน แบบมีเชื้อเพลิงเสริม (ค 2) ไม่มี Adder
- ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Non-Firm พลังงานหมุนเวียน แบบมีเชื้อเพลิงเสริม (ค 2) มี Adder
- ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Non-Firm พลังงานหมุนเวียน แบบไม่มีเชื้อเพลิงเสริม (ค 3) ไม่มี Adder
- ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Non-Firm Cogeneration (ค 4)