head

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

 • ประกาศ กกพ.  เรื่อง แนวทางการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน และใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่ new-icon
 • ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน คลิกที่นี่ new-icon
 • ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับซื้อโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน คลิกที่นี่ new-icon
 • ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่ new-icon
 • ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ปี 2565 – 2573 พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่ new-icon

ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า Re Biglot

 • ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับ SPP โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน รูปแบบสัญญา Non-Firm คลิกที่นี่ new-icon
 • ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับ SPP โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับพลังงานลม รูปแบบสัญญา Non-Firm คลิกที่นี่ new-icon
 • ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับ SPP โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System : BESS) รูปแบบสัญญา Partial-Firm คลิกที่นี่ new-icon

ประกาศฝ่ายบัญชี

 • ประกาศ อบช. เรื่อง ราคาก๊าซธรรมชาติที่ กฟผ. จะใช้คำนวณเพื่อชำระค่าไฟฟ้า เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 กันยายน 2566 สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต คลิกที่นี่ new-icon

ประกาศวันหยุด กฟผ. ปี 2566

 • ประกาศ กฟผ. ที่ 3/2566 เรื่อง กำหนดวันหยุดงานเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 คลิกที่นี่ 
 • ประกาศ กฟผ. ที่ 34/2566 เรื่อง การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปี 2566 และการกำหนดวันหยุดงานเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 คลิกที่นี่ new-icon

ประกาศวันหยุด กฟผ. ปี 2567

 • ประกาศ กฟผ. ที่ 32/2566 เรื่อง วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567 คลิกที่นี่ new-icon

เอกสารประกอบการนำเสนองานสัมมนาผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

0.agenda

1.สรุปผลการดำเนินงาน SPP (คุณนวลศรี ม่วงศิริ วทน-ส)

2.การพัฒนาโปรแกรมจัดการเอกสารการแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า (คุณพกรณ์ สิทธินามสุวรรณ วศ.8)

3.การแจ้งหนี้และรับเงินค่าไฟฟ้า ([คุณอาทิตยา ศิริพรพันธ์ บช.6)

4.เว็บไซต์ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) (คุณยุรนันท์ ใจเยือกเย็น วศ.4 )

5.เงื่อนไขระหว่าง ลงนามสัญญา จนถึง COD (คุณเยี่ยมยุทธ ฝโลทัยสิทธิ วศ.7)

6.การตรวจสอบลักษณะกระบวนการผลิตของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) (คุณพงษ์ศักดิ์ มฤคทัต วศ.7)

รูปแบบรายงานผลการตรวจสอบกระบวนการผลิตของ SPP

1. รูปแบบรายงานการใช้เชื้อเพลิงเสริมในระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก จากพลังงานหมุนเวียน

2. รูปแบบรายงานผลการตรวจสอบสัดส่วนของพลังงานความร้อนที่จะนำไปใช้ในกระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิตไฟฟ้าต่อการผลิตพลังงานทั้งหมด โดยการออกแบบ

3. รูปแบบรายงานผลการตรวจสอบสัดส่วนของพลังงานความร้อนที่จะนำไปใช้ในกระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิตไฟฟ้าต่อการผลิตพลังงานทั้งหมด โดยการติดตั้ง

4. รูปแบบรายงานผลการตรวจวัดดัชนีที่ใช้วัดความสามารถในการใช้พลังงานปฐมภูมิในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมกัน (Primary Energy Saving: PES)

5. FIRM COGEN 50-53 แบบฟอร์ม PES ไตรมาส

6. FIRM RENEW 50 แบบฟอร์มเชื้อเพลิงเสริม รายไตรมาส

7. FIRM 41-48 แบบฟอร์ม SPP 1A&2A ระเบียบ 41_48

8. NON FIRM 50 แบบฟอร์ม SPP1&2 ระเบียบ 50

ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration พ.ศ. 2553

ประกาศ เรื่อง ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration พ.ศ. 2553 

 •  ประกาศ เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration
 • ประกาศ เรื่อง อัตรารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration