FPPD_head
 • slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide7
 • slide8
 • slide9
 • slide10
 • slide11
 • slide12
 • slide13
 • slide14
 • slide15
 • slide16
 • slide17
 • slide18
 • slide19
 • slide20
 • slide21

แผนที่โรงไฟฟ้า

compass

น้ำงึม 1

โครงการน้ำงึม 1

 

กฟผ. และ ฟฟล. ได้จัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโครงการน้ำงึม 1 (กำลังผลิตติดตั้ง 150 เมกะวัตต์) ในลักษณะ Non-firm ตั้งแต่เดือนกันยายน 2534 เป็นต้นมา โดย กฟผ. รับซื้อและขายให้ ฟฟล. มีจุดเชื่อมโยงระบบส่ง (115 kV) ที่ สฟ. หนองคาย, สฟ. อุดรธานี 1, สฟ. อุดรธานี 2 และ สฟ.บึงกาฬ และส่วนที่ขายให้ ฟฟล. อยู่ที่ สฟ. นครพนม และ สฟ. มุกดาหาร

ต่อมา ฟฟล. ได้เสนอขายไฟฟ้าจากโครงการน้ำลึก (กำลังผลิตติดตั้ง 60 เมกะวัตต์) ให้ กฟผ. โดยใช้อัตราค่าไฟฟ้าและหลักการซื้อขายไฟฟ้าเช่นเดียวกับโครงการน้ำงึม 1 และผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฯ โดยเริ่มส่งไฟฟ้าเข้าระบบ กฟผ. ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2545 เป็นต้นมา

สัญญาฯ ฉบับปัจจุบัน ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 มีอายุสัญญา 8 ปี (นับจาก 26 กุมภาพันธ์ 2549) ใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบ Time of Use (TOU) โดยแบ่งเป็นช่วง Peak และ Off-Peak ส่วนที่ กฟผ. ขายให้ ฟฟล. ใช้ราคาซื้อบวกด้วยค่าสูญเสียในระบบส่ง โดยจะทบทวนอัตราซื้อขายไฟฟ้าทุก 4 ปี 

อนึ่ง หาก ฟฟล. ซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. เกินกว่าที่ขายให้ กฟผ. ในรอบปีสัญญา กฟผ. จะคิดค่าไฟฟ้าส่วนที่เกินด้วยอัตราค่าไฟฟ้าขายให้ต่างประเทศ ซึ่งเป็นอัตราขายปลีกสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ บวกด้วยเงินชดเชยระหว่างการไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ต่อมา ฟฟล. ได้เสนอขายไฟฟ้าส่วนเกินความต้องการใช้ในประเทศที่รับจากโครงการน้ำเทิน 2 กำลังผลิตประมาณ 75 เมกะวัตต์ ให้ กฟผ. โดยผนวกเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฯ โครงการน้ำงึม 1 และได้ลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 ทั้งนี้ ฟฟล. จะส่งไฟฟ้าจาก สฟ. ท่าแขก ในฝั่งลาวมายัง สฟ. นครพนม ในฝั่งไทย 

ได้มีการลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้า TOU โดยลดค่าสูญเสียในระบบส่งลง เปลี่ยนแปลงอัตราค่าส่วนเกินจากอัตราค่าไฟฟ้าขายให้ต่างประเทศ ซึ่งเป็นอัตราขายปลีกสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ เป็นอัตราขายส่ง และขยายอายุสัญญาไปจนถึง 25 กุมภาพันธ์ 2560 จุดซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาปัจจุบันมี 5 จุด คือ สฟ.หนองคาย – โพนต้อง, สฟ.หนองคาย – ท่านาแร้ง, สฟ.บึงกาฬ – ปากซัน, สฟ.นครพนม – ท่าแขก และ สฟ.มุกดาหาร – ปากบ่อ