FPPD_head
 • slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide7
 • slide8
 • slide9
 • slide10
 • slide11
 • slide12
 • slide13
 • slide14
 • slide15
 • slide16
 • slide17
 • slide18
 • slide19
 • slide20
 • slide21

แผนที่โรงไฟฟ้า

compass

Malaysia

กฟผ. และ การไฟฟ้ามาเลเซีย (Tenaga Nasional Berhad : TNB) เริ่มมีการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเพื่อแลกเปลี่ยนไฟฟ้ากันตั้งแต่ พ.ศ. 2523 (1980) เป็นต้นมา โดยมีสายส่งเชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าบูกิตเคทรีของ TNB และสถานีไฟฟ้าสะเดาของ กฟผ. มีระดับแรงดัน 132/115 เควี เป็นระบบเชื่อมโยงไฟฟ้ากระแสสลับ (HVAC) แลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 80 เมกะวัตต์ แต่เกิดปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของระบบ ทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงระบบทั้งสองได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการเชื่อมโยง HVAC มีประโยชน์ในการช่วยเหลือกันกรณีฉุกเฉิน ต่อมาทั้งสองการไฟฟ้าได้พิจารณาศึกษาเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ตลอดเวลา ต่อมาในปี 2531 กฟผ. และ TNB ได้ลงนามใน MOU เห็นชอบร่วมกันให้ TNB ขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสวีเดนในการศึกษาความเหมาะสมการเชื่อมโยง ซึ่งผลการศึกษาเสนอให้เชื่อมโยงด้วยระบบ HVDC ขนาด 300 เมกะวัตต์

 

 

ปัจจุบัน กฟผ. และ TNB ได้ทำการซื้อขายไฟฟ้าภายใต้สัญญา System Interconnection Agreement 2002 : SIA2002) ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 สัญญามีอายุ 25 ปี นับจากวันลงนามในสัญญาฯ ขณะนี้ได้ทำการซื้อขายไฟฟ้ามาแล้ว 13 ปี