FPPD_head
 • slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide7
 • slide8
 • slide9
 • slide10
 • slide11
 • slide12
 • slide13
 • slide14
 • slide15
 • slide16
 • slide17
 • slide18
 • slide19
 • slide20
 • slide21

แผนที่โรงไฟฟ้า

compass

โครงการเขื่อนเซเสด

โครงการเขื่อนเซเสด

กฟผ. และ ฟฟล. ได้จัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการเซเสด (กำลังผลิตติดตั้ง 45 เมกะวัตต์) และเริ่มการซื้อขายในลักษณะ Non-firm ผ่านจุดเชื่อมโยงระบบส่งที่ สฟ. เขื่อนสิรินธร (จ.อุบลราชธานี) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2534

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับปัจจุบัน ซึ่งมีการลงนามเมื่อ 25 สิงหาคม 2548 และมีอายุสัญญา 8 ปี กำหนดใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบ Time of Use (TOU) และมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการคิดเงินค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับสัญญาฯ โครงการน้ำงึม 1-น้ำลึก ฉบับปัจจุบัน ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556

ต่อมา ฟฟล. ได้ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเซเสด 2 แบบ Run-off River ขนาด 76 เมกะวัตต์ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ได้เสนอขายไฟฟ้าให้ กฟผ. แบบ Non-Firm โดยผนวกเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเซเสด และได้ส่งพลังงานไฟฟ้าผ่าน สฟ. บังเยาะ ในฝั่งลาวมายัง สฟ. สิรินธร ในฝั่งไทย ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2552 เป็นต้นมา

 ได้มีการลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้า TOU โดยลดค่าสูญเสียในระบบส่งลง เปลี่ยนแปลงอัตราค่าส่วนเกินจากอัตราค่าไฟฟ้าขายให้ต่างประเทศ ซึ่งเป็นอัตราขายปลีกสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ เป็นอัตราขายส่ง และขยายอายุสัญญาไปจนถึง 30 เมษายน 2560