FPPD_head
 • slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide7
 • slide8
 • slide9
 • slide10
 • slide11
 • slide12
 • slide13
 • slide14
 • slide15
 • slide16
 • slide17
 • slide18
 • slide19
 • slide20
 • slide21

แผนที่โรงไฟฟ้า

compass

Energy Purchase and Wheeling Agreement: EPWA

สัญญาสำหรับโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ไปมาเลเซีย โดยผ่านระบบส่งของไทย (Energy Purchase and Wheeling Agreement: EPWA) 

เกิดขึ้นจากโครงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ สปป. ลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ (Lao PDR, Thailand, Malaysia and Singapore – Power Interconnection Project :LTMS – PIP) ซึ่งในช่วงแรกมีการดำเนินการเพียง 3 ประเทศคือ การซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง ประเทศมาเลเซีย และ สปป. ลาว ผ่านประเทศไทย โดยสัญญา EPWA ลงนามในวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยจะมีผลบังคับใช้ (Effective Date) วันที่ 1 มกราคม 2561 โดยสัญญา EPWA นั้นเป็นสัญญาที่จะจัดส่งพลังงานไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ผ่านระบบ HVDC ของสัญญา SIA 2002 ไปมาเลเซีย