FPPD_head
 • slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide7
 • slide8
 • slide9
 • slide10
 • slide11
 • slide12
 • slide13
 • slide14
 • slide15
 • slide16
 • slide17
 • slide18
 • slide19
 • slide20
 • slide21

แผนที่โรงไฟฟ้า

compass

กัมพูชา

กัมพูชา

รัฐบาลไทยได้ลงนามข้อตกลงกับรัฐบาลกัมพูชาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2543 เพื่อส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกัน รวมถึงการที่ไทยจะให้ความช่วยเหลือในด้านการฝึกอบรมและด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแก่รัฐบาลกัมพูชา

 

การจำหน่ายไฟฟ้าให้กัมพูชา

กฟผ. และการไฟฟ้ากัมพูชา (Electricite du Cambnoadge : EDC) ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2545 และลงนามแก้ไขสัญญาฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 โดยมีอายุสัญญา 12 ปี นับจาวันที่ EDC เริ่มรับซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ.

ตามเงื่อนไขสัญญาฯ ข้างต้น กฟผ. จะส่งไฟฟ้า จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงวัฒนานครของ กฟผ. ผ่านระบบส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่สถานีไฟฟ้าอรัญประเทศ ไปยังชายแดนไทย-กัมพูชาที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กัมพูชาโดย กฟผ. ได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ EDC เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 ปัจจุบัน กฟผ. ขายไฟฟ้าให้ EDC มาแล้วเป็นเวลา 7 ปี