head

EGAT Invoice Manager

กฟผ.ขอความร่วมมือ SPP เข้าร่วมโครงการ EGAT Invoice Manager โดยการใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสารการแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า (EGAT Invoice Manager หรือ EIM) กรุณาติดต่อ 024362818, 024368377 หรืออีเมล์ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อขอรับรหัสเข้าใช้งาน (โครงการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

(ใช้กับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP เป็นต้นไป และต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต)

Download New EIM-1014

Manual

ประกาศฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

 • ประกาศ อสฟ. ที่ 59/2566 เรื่อง การติดต่อประสานงานด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  คลิกที่นี่  new-icon
 • ประกาศ อสฟ. ที่ 55/2566 เรื่อง การดำเนินการเพื่อการขอต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภทสัญญา Non-Firm คลิกที่นี่
 • ประกาศ อสฟ. เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ Feed-in Tariff(FiT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
 • ประกาศ อสฟ. ที่ 43/2565 เรื่อง การเรียกเก็บหรือคืนค่าพลังงานไฟฟ้าด้วยราคาก๊าซธรรมชาติตามหลักเกณฑ์ Energy Pool Price สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (ฉบับที่ 2) คลิกที่นี่
 • ประกาศ อสฟ. ที่ 39/2565 เรื่อง การแจ้งความประสงค์ที่จะใช้วิธีการรับส่งเอกสารตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่
 • ประกาศ อสฟ. ที่ 36/2565 เรื่อง การเรียกเก็บหรือคืนค่าพลังงานไฟฟ้าด้วยราคาก๊าซธรรมชาติตามหลักเกณฑ์ Energy Pool Price สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก คลิกที่นี่
 • ประกาศ อสฟ. ที่ 21/2565 เรื่อง การกำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU)  คลิกที่นี่
 • เรื่อง ข้อกำหนดการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการขออนุญาตเชื่อมต่อของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก คลิกที่นี่

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

 • ประกาศ กกพ.  เรื่อง แนวทางการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน และใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่ new-icon
 • ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน คลิกที่นี่ new-icon
 • ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับซื้อโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน คลิกที่นี่ new-icon
 • ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่ new-icon
 • ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ปี 2565 – 2573 พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่ new-icon

ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า Re Biglot

 • ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับ SPP โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน รูปแบบสัญญา Non-Firm คลิกที่นี่ new-icon
 • ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับ SPP โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับพลังงานลม รูปแบบสัญญา Non-Firm คลิกที่นี่ new-icon
 • ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับ SPP โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System : BESS) รูปแบบสัญญา Partial-Firm คลิกที่นี่ new-icon

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 • ประกาศ กฟผ. เรื่อง การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง คลิกที่นี่
 • ประกาศ กฟผ. เรื่อง การยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับ กฟผ. กรณีประสงค์จะยื่นขอผลิตไฟฟ้า สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2) คลิกที่นี่
 • ประกาศ กฟผ. เรื่องหลักเกณฑ์การรับคำเสนอขายไฟฟ้าสำหรับผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้า ที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) จากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
 • ประกาศ กฟผ. เรื่อง การลดการรับซื้อไฟฟ้าภาคสมัครใจจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก คลิกที่นี่
 • รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อกำหนดการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Code: TPA Code) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่
 • ประกาศ กฟผ. เรื่อง การยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับ กฟผ. กรณีประสงค์จะยื่นขอผลิตไฟฟ้า สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in-Tarif (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
 • หลักเกณฑ์การยื่นขอผลิตไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
 • การยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับ กฟผ. สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
 • การรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (ฉบับที่ 2) คลิ๊กที่นี่
 • การรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จากผู้ผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า คลิกที่นี่
 • การตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน จากผู้ผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า คลิกที่นี่
 • การรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก คลิกที่นี่
 • การกำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ยกเลิกวันหยุดราชการพิเศษในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 คลิกที่นี่ 
 • การกำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) ปี 2564 คลิกที่นี่
 • การกำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) ปี 2563
  คลิกที่นี่ 
 • การขอหยุดเพื่อทำการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในช่วงเวลาที่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้ามีความต้องการสูง (Peak Period) คลิกที่นี่

ประกาศฝ่ายบัญชี

 • ประกาศ อบช. เรื่อง ราคาก๊าซธรรมชาติที่ กฟผ. จะใช้คำนวณเพื่อชำระค่าไฟฟ้า เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 กันยายน 2566 สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต คลิกที่นี่ new-icon

ประกาศวันหยุด กฟผ. ปี 2566

 • ประกาศ กฟผ. ที่ 3/2566 เรื่อง กำหนดวันหยุดงานเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 คลิกที่นี่ 
 • ประกาศ กฟผ. ที่ 34/2566 เรื่อง การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปี 2566 และการกำหนดวันหยุดงานเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 คลิกที่นี่ new-icon

ประกาศวันหยุด กฟผ. ปี 2567

 • ประกาศ กฟผ. ที่ 32/2566 เรื่อง วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567 คลิกที่นี่ new-icon

สรุปสถานภาพของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)

 

รายละเอียด Firm  Partial-Firm  Non-Firm  รวม 
1. SPP ที่ซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาแล้ว    
       - จำนวน (ราย) 102 0 62 164
       - ปริมาณพลังไฟฟ้าที่ขาย (MW) 6,722.720 0.000 2,812.845 9,535.565
2. SPP ที่ลงนามสัญญาแล้วแต่ยังไม่เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า   
       - จำนวน (ราย) 5 11 26 42
       - ปริมาณพลังไฟฟ้าที่ขาย (MW) 131.310 641.200  1,208.050 1,980.560
3. SPP ที่อยู่ระหว่างรอการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
       - จำนวน (ราย) 0 13 37 50
       - ปริมาณพลังไฟฟ้าที่ขาย (MW) 0.000  352.860 2,242.650 2,595.510
รวมทั้งสิ้น
       - จำนวน (ราย) 107  24 125 256
       - ปริมาณพลังไฟฟ้าที่ขาย (MW) 6,854.030 994.060 6,263.545 14,111.635
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 

No Gift Policy

NoGift

ประกาศอัตราค่าไฟฟ้า

 อัตรารับซื้อไฟฟ้า Feed-in Tariff ในส่วนผันแปร (FiTv) 


 ราคาน้ำมันเตาอ้างอิง 

ราคาย้อนหลัง


 ประกาศค่า SV สำหรับ Firm ระบบ Cogeneration ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (ตามนโยบาย Ft 2 Tiers)


 ประกาศราคาก๊าซธรรมชาติอ้างอิงเพื่อการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้า สำหรับ Firm  ที่ใช้เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียนเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (ตามนโยบาย Ft 2 Tiers)


ราคาถ่านหินอ้างอิง

 ราคาย้อนหลัง


Non-Firm สำหรับ SPP จากพลังงานหมุนเวียน

ราคาย้อนหลัง


ประกาศอัตราค่าไฟฟ้า Non-Firm ระบบ Cogeneration


ประกาศอัตราค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่มจากค่า Settlement Value สำหรับ Non-Firm ระบบ Cogeneration ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า


K-Peak / K-Off Peak